Obchodní podmínky |

Na úvod » Obchodní podmínky

 
 

Obchodní podmínky

 

Obchodní podmínky internetového obchodu www.barvy-hasit.cz

Práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, v ostatním se řídí obchodním zákoníkem č.513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Prodávající:

HASIT s.r.o.
Velké Hydčice 91, 
341 01 Horažďovice

Kupující: 

Kupující – objednavatel – fyzická nebo právnická osoba, která provádí objednání prostřednictvím elektronického obchodu, písemným souhlasem s objednáním ve formuláři s cenovou nabídkou nebo osobně.

Práva a povinnosti prodávajícího

 1. Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku a odeslat objednané zboží v co nejkratším možném termínu většinou do 2-10 pracovních dnů od přijetí objednávky (dle dostupnosti jednotlivých položek zboží a provozních možností prodávajícího) a dodat na adresu kupujícího.

 2. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující nesplní závazek odebrat zboží nebo zaplatit kupní cenu.

 3. Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, a nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění.

Práva a povinnosti kupujícího

 1. Kupující je povinen, v případě požadavku doručení zboží na dodací adresu, uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží doručeno.

 2. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu, včetně případné ceny za dodávku zboží.

 3. Kupující má právo zrušit odeslanou objednávku nebo vrátit zboží do 14 dnů od doručení, kromě zboží fasádní pastovité omítky, jejichž objednání je vždy závazné a nedá se stornovat nebo zrušit. Kupujícímu bude v případě vrácení zboží na adresu vývozového skladu příslušného výrobce materiálu vyplacena kupní cena vraceného zboží v plné výši.

 4. Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, učiní-li tak písemnou formou viz. (Bezpečnost a ochrana informací).

Objednávka zboží

 1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.barvy-hasit.cznebo jiným způsobem (potvrzení cenové nabídky a písemný souhlas k objednání zboží) jsou považovány za závazné. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží. Kupní smlouva vzniká v momentě převzetí objednaného zboží kupujícím. Podmínkou platnosti je vyplnění veškerých náležitostí objednávky. Místem dodání je adresa dodání zboží uvedená v objednávkovém formuláři nebo ve formuláři pro cenovou nabídku.

 2. Pro kupujícího platí ceny v době objednání. Ceny jsou uvedeny v Kč a jsou uváděny bez DPH 21%.

 3. Veškeré ceny zde uvedené jsou platné pouze při objednání prostřednictvím internetového obchodu.

 4. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží, včetně možných expedičních a dopravních nákladů.

 5. Při správném provedení objednávky Vám její přijetí obratem telefonicky potvrdíme, ověříme správnost objednávky a případně upřesníme termín dodání a cenu za dopravné (v určitých případech je doprava zdarma).

Bezpečnost a ochrana osobních údajů

 1. Veškerá data kupujícího sdělena při objednávkách zboží jsou považována jako důvěrná a nebudou poskytnuta třetí osobě s výjimkou partnerů zajištujících distribuci zboží a platební styk, kterými mohou být např.: obchodní partneři, výrobci materiálu, pošta, dopravní společnosti apod. (sdělení jména, adresy dodání a telefonu).

 2. Používáním internetového obchodu prodávajícího kupující výhradně souhlasí se shromaždováním a používáním informací o jeho osobě a nákupech.

 3. Provozovatel prohlašuje, že s osobními údaji kupujícího bude nakládáno v souladu se Zákonem na ochranu osobních údajů a budou použity pouze pro interní potřebu k obchodním účelům.

 4. Pokud chce spotřebitel své osobní údaje měnit, nebo vymazat z naší databáze může nás písemně kontaktovat na e-mailové adrese  vladimir.malik@hasit.cz

Dodání zboží

 1. Zboží je dodáváno více způsoby, ze kterých si kupující zvolí při objednání nebo na kterých se dohodne s prodávajícím.

 2. Místem plnění je adresa, kterou kupující uvedl v objednávce nebo osobní odběr v místě, které si dohodl s prodávajícím.

 3. Dopravu zboží zajišťuje prodávající, pokud není dohodnuto jinak. Za dodání zboží se považuje osobní odběr v místě, které si obě strany dohodly nebo dodání zboží na požadované místo a jeho převzetí. Zboží může převzít pouze oprávněná osoba, která je povinna se dostatečně identifikovat (platný občanský průkaz nebo cestovní pas). Pokud si kupující nepřevezme zboží z důvodů ležících na jeho straně (např. není-li kupující nebo jím pověřená osoba přítomna nebo není-li schopen uhradit kupní cenu apod.), je povinen nést v plné výši náklady spojené s opakovaným dodáním. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího v okamžiku převzetí zboží pod podmínkou zaplacení plné kupní ceny.

 4. Kupující je povinen při dodání zkontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky dle dodacího listu a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky. Pokud je zásilka neúplná nebo poškozená, je povinen sepsat s dopravcem záznam o škodě a tento neprodleně prodávajícímu zaslat e-mailem nebo faxem, případně poštou a současně ihned prodávajícímu oznámit tuto skutečnost telefonicky. Pokud kupující podpisem v dokladech dopravce převzetí zásilky potvrdí, je zásilka považována za bezvadnou a na dodatečné reklamace neúplnosti nebo poškození nebude brán zřetel (vyjma situace, kdy není možné z objektivních důvodů provést kontrolu dodávky ihned při převzetí zásilky od dopravce. V tomto případě je kupující povinen tak učinit bez zbytečného odkladu a o zjištěných nedostatcích ihned informovat prodávajícího).

 5. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží od prodávajícího, resp. od dopravce.
 6. Prodávající si vyhrazuje právo na prodloužení dohodnuté dodací lhůty v případě nepředvídatelných událostí. O této skutečnosti je povinen kupujícího neprodleně informovat a dohodnout náhradní termín plnění. Nedodá-li prodávající zboží ani v náhradním termínu, je kupující oprávněn od smlouvy bez dalšího odstoupit a to na základě telefonického sdělení prodávajícímu a následným potvrzením e-mailem nebo písemně.

 

Namíchání odstínu barvy

 

 1. Náhledový odstín dle FASÁDNÍHO KONFIGURÁTORU je pouze orientační a může se lišit od skutečnosti (záleží na nastevení Vašeho monitoru u PC atd.)
 2. Při doobjednávkách se mohou i přes kontrolu výrobních procesů vyskytnout nepatrné odchylky barevnosti. Aby tyto odchylky byly minimalizovány, je nutné v případě doobjednávky uvádět číslo původní objednávky
 3. Vámi vybraný odstín a možnost probarvení daného produktu je nutné si porovnat s fyzickým vzorníkem Color Design, který je k dispozici u našich obchodních partnerů ZDE nebo u obchodních zástupců ZDE

 

Platební podmínky

 1. Platba za dodané objednané zboží může být uskutečněna:


  • v hotovosti - při převzetí dodávky (při doručení poštou nebo dopravní službou na dobírku, nebo v místě odběru)

  • převodem na základě vystavené faktury - daňového dokladu, která je zaslána elektronicky ve formátu PDF, na vyžádání zašleme originál faktury poštou na Vaši adresu, druhý originál je archivován v sídle naší firmy. Fakturovaná částka musí být připsána na účet prodávajícího nejpozději v den předcházející dnu plnění.

 2.  Veškeré zboží je dodáváno s dodacím listem a daňovým dokladem

 3.  Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího. Ceny jsou smluvní - dle Zákona o cenách.

 Záruky a garance

 1. Prodávající poskytuje záruku na jednotlivá zboží specifikovaná ve faktuře nebo v jiném účetním dokladu a současně v příslušném dodacím listu. Nároky kupujícího ze záruky za jakost se řídí režimem obchodního zákoníku.

 2. Záruka se nevztahuje na závady vzniklé použitím a instalací, které jsou v rozporu s návodem k obsluze, technologickým postupem nebo všeobecnými zásadami; za závady vzniklé nedodržením pokynů pro údržbu, provoz nebo obsluhu výrobku; na závady vzniklé nesprávnou přepravou a nesprávným skladováním; neodborným nebo nepřiměřeným zacházením; provozem za jiných než výrobcem stanovených podmínek, resp.za neobvyklých podmínek; fyzickým poškozením; na závady vzniklé neodvratnou událostí (oheň,voda apod.); povětrnostními vlivy; poškozením bleskem nebo elektrostatickým výbojem; nadměrným mechanickým opotřebením apod.

 3. Předmětem záručního plnění není rovněž běžná údržba, čištění a podobné úkony předepsané výrobcem v návodu k obsluze.

 4. Zboží lze užít jen k účelům uvedeným v návodech k použití.

 5. Od 1.1.2003 je v účinnosti zákon č. 136/2002 Sb., kterým se měním občanský zákoník. (Záruční doba spotřebního zboží začíná běžet dnem převzetí kupujícím, doba záruční lhůty je 24 měsíců. Za vadu je považováno to, co neodpovídá kvalitativnímu vymezení zboží, jež vyplývá z kupní smlouvy. Naopak nelze za vadu považovat případ, kdy výrobek doslouží v důsledku užití či běžného opotřebení úměrného délce a způsobu užívání. Na žádost kupujícího je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou, umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci (obsahující jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, jeho identifikační číslo, sídlo právnické osoby nebo bydliště fyzické osoby). Prodávající může poskytnout záruku přesahující rozsah záruční doby stanovené v zákoně, v záručním listu prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky. Nesplněním povinností týkajících se vydání záručního listu není platnost záruky dotčena. Je-li to s ohledem na poskytovanou záruku potřebné, prodávající v záručním listu vysvětlí obsah poskytované záruky, uvede její rozsah, podmínky, dobu platnosti a způsob, jakým je možno uplatnit nároky, jež z ní plynou. Je-li na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití věci, skončí záruční doba uplynutím této lhůty. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, ani na vady, pro které byla sjednána nižší cena. Kupující může požadovat výměnu věci nebo výměnu součásti věci pouze není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. Po dobu prvních 6 měsíců záruční doby se přenáší důkazní břemeno v reklamačním řízení na prodávajícího).

Zrušení objednávky - odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

 1. Byla-li smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění. V případě, že dodavatel nepředal spotřebiteli informace, které je povinen předat písemně nebo jiným obdobným způsobem podle ustanovení odstavců 4 a 6, činí tato lhůta pro odstoupení 3 měsíce od převzetí plnění. Jestliže však jsou informace řádně předány v jejím průběhu, dochází k ukončení tříměsíční lhůty a počíná od té doby běžet lhůta čtrnáctidenní.

Uplatní-li spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy podle odstavce 7, má dodavatel právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Dodavatel je zároveň povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky nejpozději do 30 dnů od odstoupení.

 1. Před samotným vrácením zboží doporučujeme kupujícímu uvědomit prodávajícího telefonicky, dohodnout termín vrácení a adresu, na kterou vrácené zboží dopravit, současně zaslat prodávajícímu e-mail s uvedením čísla objednávky, faktury a dodacího listu a sdělit číslo účtu, na který chce vrátit uhrazenou částku.

 2. Vrácené zboží doporučujeme kupujícímu zasílat výhradně doporučeně a pojištěné, prodávající neručí za jeho případnou ztrátu či poškození.

 3. Uplatní-li spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy podle občanského zákoníku §53 odstavce 7, má dodavatel právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Dodavatel je zároveň povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky nejpozději do 30 dnů od odstoupení.

 4. Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit podle § 53 odstavce 7 od smluv

a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
c) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
d) na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,
e) na dodávku novin, periodik a časopisů,
f) spočívajících ve hře nebo loterii.

 1. V případě zrušení části objednávky si prodávající vyhrazuje právo změnit výši poplatku za přepravné.

 2. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:
  - zboží se již nevyrábí nebo nedodává
  - u zboží se změnila výrazným způsobem cena výrobce nebo smluvního dodavatele
  - zboží je momentálně doprodáno
  V případě, že tato situace nastane, se prodávající zavazuje, že bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky, apod.).

Reklamace dodávky zboží

 1. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Pokud je zásilka neúplná nebo poškozená, je kupující povinen sepsat s dopravcem záznam o škodě (popis závady a jejího vzniku, číslo objednávky, dodacího listu a faktury) a tento neprodleně prodávajícímu zaslat e-mailem, případně poštou a současně ihned prodávajícímu oznámit tuto skutečnost telefonicky.

 2. Při reklamaci je spotřebitel povinen dokázat že zboží bylo nakoupeno na našem e-shopu www.barvy-hasit.cz
  Prodávající není povinen přijmout k vyřízení reklamace předmět plnění, nepředá-li jej kupující se všemi součástmi a příslušenstvím a s veškerou dokumentací.

 3. Nestanoví-li zákon jinak, shodou s kupní smlouvou podle odstavce 1 se dále rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

 4. Při vyřizování reklamace dopuručujeme spotřebiteli kontaktovat nás telefonicky na čísle 376 531 111, písemně na adresu sídla firmy nebo na e-mailovou adresu vladislav.malik@hasit.cz 

 5. O výsledku reklamace je kupující informován způsobem sjednaným s prodávajícím (e-mailem, telefonicky, písemně), a to nejpozději do 30 dnů od převzetí předmětu plnění k vyřízení reklamace. V případě nutnosti posouzení vad zboží autorizovaným zástupcem výrobce zajistí prodávající posouzení oprávněnosti reklamace zpravidla do 15 dnů od převzetí předmětu plnění.

 6. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

 7. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

 8. V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nutné výši. V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodejce nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv).

Palety

 1. Objednané zboží je kupujícímu dodáváno buď volně ložené nebo na dřevěných EURO paletách, které jsou kupujícímu vyúčtovány se zbožím v daňovém dokladu za cenu účtovanou výrobcem nebo smluvním dodavatelem. Po úhradě daňového dokladu se tak stávají majetkem kupujícího. Kupující však může palety nepoškozené a stejného druhu vrátit do 3 měsíců od uskutečnění dodávky a to na místo a v termínu, které si dohodl s prodávajícím. Kupující je současně povinen předložit doklad (faktura nebo dodací list) o nákupu palet. Poté bude kupujícímu dobropisem vrácena částka za nakoupené palety ponížená o 10% (manipulační poplatek). Úhrada dobropisu bude uskutečněna převodem na účet kupujícího nejpozději do 30 dnů. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout zpětné vykoupení poškozených nebo neúplných palet.

Závěrečná ustanovení

 1. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavec 1) Obchodního zákníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ustanovením § 409 a násl.

 2. Tato smlouva je uzavírána pomocí prostředků komunikace na dálku. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám

 3. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou v souladu s právním řádem České republiky.

 4. Tyto obchodní podmínky jsou účinné ke dni 1.4.2014

 5. Uvedené ceny jsou nezávazně doporučené prodejní ceny bez započtení zákonné sazby DPH
 6. Obchodní partneři mají možnost dohodnout se svými partnery ceny odlišné od těchto obchodních cen.
 7. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

 
 
 

Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TOPlist